+(30) 2310 383403-5

  • el

Balkan Center 9ο χλμ
Θεσσαλονίκη-Θέρμη, 57001

+(30) 2310 383 403-5
info@link-tech.gr

CityZen

Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος »Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» αποτελεί μια σύμπραξη δύο ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιά) και των δύο εταιρειών ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ ΚΑΙ 3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ.

Η ανάπτυξη του Internet of Things (ΙοΤ), έχει ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα σε πληθώρα πεδίων εφαρμογής, όπως αυτό των έξυπνων πόλεων. Παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ για έξυπνες πόλεις αποτελούν εφαρμογές για εγκατάσταση αισθητήρων πάρκινγκ, ηλεκτροφωτισμό, έξυπνη διαχείριση υδάτων, μέτρηση ρύπων/θερμοκρασίας, διαχείριση απορριμάτων κ.α., οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις, επιφέροντας αξιοσημείωτη εξοικονόμηση κόστους και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Οι υπάρχουσες λύσεις, ακολουθούν την συμβατική προσέγγιση, η οποία υπαγορεύει μία πλατφόρμα για κάθε εφαρμογή/υπηρεσία, καθώς και χρήση υποδομής από παρόχους δικτύων κινητών επικοινωνιών για την αγκίστρωση των έξυπνων συσκευών στο Διαδίκτυο. Παράλληλα για τις έξυπνες συσκευές δημιουργούνται εφαρμογές χωρίς δυνατότητες επέκτασης ή πολλαπλής χρήσης. Η νοοτροπία αυτή καταργείται σταδιακά για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων στα οποία δεν συμμετέχουν πάροχοι δικτύων κινητών επικοινωνιών, και δεύτερον, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών εφαρμογών πάνω από την ίδια υποδομή. Στα πλαίσια αυτά, οι ελληνικές πόλεις, παρότι έχουν σημειώσει βήματα προόδου σε επιμέρους κλάδους, παραμένουν πίσω σε σχέση με την πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ στο ευρωπαϊκό «μοντέλο έξυπνης πόλης», πράγμα που επιτρέπει την ανάπτυξη παρόμοιων επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων .

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι το έργο CityZEN παράγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΙοΤ το οποίο διαθέτει:

  • Μονάδες ασφαλούς και αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και των συνδέσεων της υποδομής
  • Εύληπτη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών με αξιόπιστα και διαλειτουργικά APIs
  • Ευέλικτη, αρθρωτή και οικονομικά προσιτή υποδομή

Το κύριο αποτέλεσμα του έργο, δηλαδή το σύστημα CityZEN, βρίσκεται σε εξέλιξη έχοντας ως επιπρόσθετο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους ενδιαφερόμενους φορείς για άτομα που θα εγκαταστήσουν και θα αναπτύξουν εφαρμογές για το σύστημα. Στο ίδιο πλαίσιο, η ενεργή και ουσιώδη εμπλοκή των ερευνητικών φορέων στο έργο εγγυάται την απαραίτητη μεταφορά γνώσης κι εκπαίδευσης για την κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει μελλοντικά τον γόνιμο τομέα του ΙοΤ στην Ελλάδα.

Στρατηγικό πλεονέκτημα του έργου αποτελεί η ισορροπημένη εκπροσώπηση του επιχειρηματικού τομέα με την εταιρεία ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ αλλά και με την ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση 3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, και του ακαδημαϊκού με την συνεργασία δυο κορυφαίων στην Ελλάδα πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιά). Το έργο στοχεύει στην δυναμική και άμεση εμπορική εκμετάλλευση του συστήματος, γι’ αυτό και έχουν καθοριστεί σαφείς ρόλοι και δράσεις συνέργειας ώστε να γίνει πλήρης εκμετάλλευση της συμπληρωματικότητας των φορέων κατά την διάρκεια της υλοποίησης.

Παράλληλα ένα πλήρες πλάνο διοχέτευσης των αποτελεσμάτων και δημοσιότητας του έργου έχει καθοριστεί, περιλαμβάνοντας παρουσία σε συνέδρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εναπόθεση λογισμικού ανοικτής πηγής σε ελεύθερης πρόσβασης αποθετήρια, διοργάνωση εργαστηρίων (workshops), κ.α.

Signup to
Newsletter