+(30) 2310 383403-5

 • el

Balkan Center 9ο χλμ
Θεσσαλονίκη-Θέρμη, 57001

+(30) 2310 383 403-5
info@link-tech.gr

«Πρόσκληση ενίσχυσης νέων ερευνητών για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»- INNOSTART

Η LINK TECHNOLOGIES AE προσφέρει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο της Τηλεματικής και συγκεκριμένα στον τομέα των Μεταφορών και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας παγκοσμίως.

Η εταιρία βασιζόμενη στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και λύσεων, επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, ακολουθώντας στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες εξοπλισμού και λογισμικού, στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Αντικείμενο και στόχος της είναι να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, παρέχοντας αξιόπιστες, εύχρηστες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τον ανταγωνισμό.

Στόχος της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στους τομείς της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Internet of Things που αφορούν τους ακόλουθους κλάδους:

Συγκοινωνίες (Λεωφορεία, Τρένα, Ταξί, Πλοία), Ασθενοφόρα, Πυροσβεστική, Αποκομιδή, Διανομές, Οδική Βοήθεια, Στάθμευση, Τροχαία, Διόδια καθώς και Αστυνομία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ηλεκτροφωτισμό, Ύδρευση.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει αποφασίσει την υλοποίηση δέκα (10) συγκεκριμένων εφαρμογών που αφορούν στους παραπάνω τομείς, την ανάπτυξη των οποίων θα αναθέσει σε νέους ερευνητές/ επιστήμονες. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι ζητείται να υποβάλουν αιτήσεις για την ανάπτυξη μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω εφαρμογές, περιγράφοντας με σαφήνεια τη μεθοδολογία ανάπτυξης και αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα  ενισχυόμενων δαπανών που περιλαμβάνει:

 • δραστηριότητες ανάπτυξης, όπως αμοιβές προσωπικού και υποδομές εργασίας (χώρος, εξοπλισμός),
 • δραστηριότητες καινοτομίας, όπως απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες και
 • υποστηρικτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κάλυψη νομικών και λογιστικών εξόδων, κάλυψη εξόδων σύστασης εταιρίας, δαπάνες συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, λειτουργικές δαπάνες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ενίσχυσης, θα χρηματοδοτηθούν από την Link Technologies με ποσό 50.000€ -100.000€ ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και την αξιολόγηση που θα λάβει ο υποψήφιος ερευνητής.

Κριτήρια αξιολόγησης κάθε αίτησης αποτελούν τα εξής:

 • τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα των υποψηφίων
 • η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων
 • η ικανότητα υλοποίησης του έργου
 • η αρτιότητα της μεθοδολογίας ανάπτυξης
 • η ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

Στους αποδέκτες της ενίσχυσης, παράλληλα με τη χρηματοδότηση θα δοθούν επίσης :

 • Δυνατότητα δημιουργίας νέας εταιρίας
 • Εγκαταστάσεις (γραφεία, υλικός εξοπλισμός)
 • Νομική και λογιστική υποστήριξη
 • Ποσοστό μετοχών στη νέα εταιρία

Πιο συγκεκριμένα οι 10 υπό ανάπτυξη εφαρμογές αφορούν στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε συνδυασμό με τεχνολογίες Internet of things. Ενδεικτικές προτάσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

1.  Διαχείριση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

 Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ο δημόσιος φωτισμός αποτελεί σημαντική πηγή ενεργειακών δαπανών για τους δήμους. Επιδιώκουμε ιδέες ώστε να μετριάσουμε το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας του δημόσιου φωτισμού χρησιμοποιώντας καινοτόμες τηλεματικές λύσεις, χωρίς να διακυβεύουμε την ασφάλεια των πολιτών. Οι ιδέες μπορούν να περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φωτισμού ανιχνεύοντας άτομα και οχήματα, τη δυναμική προσαρμογή του φωτός ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό και άλλες τέτοιες τεχνικές.

2. Έξυπνες Πινακίδες

Τα οδικά σήματα είναι συνηθισμένα στους μεγάλους δρόμους, αλλά συνήθως είναι περιορισμένα στις πληροφορίες που παρέχουν, συνήθως εξυπηρετώντας μόνο τις ανάγκες μιας ενιαίας οδικής αρχής. Χρησιμοποιώντας το IoT και διασυνδέοντας διάφορα πρακτορεία ,τα απλά σημάδια που παρέχουν πληροφορίες για τις οδικές και τις καιρικές συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε τεχνολογία εξοικονόμησης ζωής, π.χ. Προειδοποιώντας τους οδηγούς στα εισερχόμενα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αναζητούμε προτάσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την υπάρχουσα τεχνολογία ή να επεκταθούν σε αυτήν, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες με καινοτόμους τρόπους.

3. Έξυπνο Parking

Ο χώρος στάθμευσης είναι από καιρό θέμα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δήμους. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους χώρους στάθμευσης προκαλεί αύξηση των σημείων συμφόρησης, αυξημένες εκπομπές και απώλεια χρόνου. Για την κυβέρνηση, η παρακολούθηση των πληρωμένων έναντι των απλήρωτων θέσεων στάθμευσης είναι επίσης μια πρόκληση. Επιδιώκουμε καινοτόμες λύσεις που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα και στα δύο μέτωπα – παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για την κυβέρνηση να συλλέγει τα τέλη στάθμευσης και να εκδίδει εξ αποστάσεως πρόστιμα.

4. Έξυπνη Διαχείριση της κυκλοφορίας

Οι παραβιάσεις των οδών αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τις κυβερνήσεις, συμβάλλοντας στην αυξημένη συμφόρηση καθώς και στον αυξημένο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Τα προβλήματα ποικίλλουν σημαντικά, από τις παραβάσεις του φωτεινού σηματοδότη και των οδικών σημάτων έως τις παραβάσεις στάθμευσης (στάθμευση σε λωρίδα οδικής κυκλοφορίας, διπλή στάθμευση κ.λπ.), καθώς και παραβιάσεις λεωφορείων. Επιδιώκουμε λύσεις για την αντιμετώπιση όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτά τα ζητήματα, με έντονη προτίμηση για επεκτασιμότητα ώστε να συμπεριληφθεί περαιτέρω παρακολούθηση παραβιάσεων στο μέλλον.

5. Έξυπνη πόλη – Ψηφιακές συναλλαγές

Οι ψηφιακές συναλλαγές παρέχουν αυξημένη ευελιξία, ασφάλεια και ταχύτητα έναντι των παραδοσιακών πληρωμών. Λόγω της έλλειψης συντονισμού και εποπτείας, ωστόσο, οι καταστάσεις είναι αρκετές όπου πολλές ασυμβίβαστες μέθοδοι μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια πόλη, αναγκάζοντας τους πολίτες να χρησιμοποιούν πολλά ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Επιδιώκουμε λύσεις που επιτρέπουν σε πολλά ανεξάρτητα μέρη να χρησιμοποιούν το ίδιο ψηφιακό πορτοφόλι, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις συναλλαγές με ασφάλεια και με εύκολη μετατροπή σε νόμισμα fiat, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα που θα λάμβαναν από το δικό τους σύστημα. Αυτή η λύση θα ξεκινήσει πρώτα σε μια ποικιλία οργανισμών που λειτουργούν ή συνεργάζονται με την κυβέρνηση (όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα μουσεία κ.λπ.). Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογία κινητών τηλεφώνων όπου είναι δυνατόν ή να χρησιμοποιεί κάρτες αλλά πρέπει να είναι χωρίς επαφή.5

6. Έξυπνη κινητικότητα

Ο σχεδιασμός των οδικών δικτύων, η διαχείριση της κυκλοφορίας (όπως τα πράσινα κύματα), καθώς και οι δημόσιες συγκοινωνίες, είναι διαδικασίες που βασίζονται σε σημαντικές εικασίες. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή, συχνά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να αλλάξουν, πράγμα που σημαίνει ότι τα λάθη είναι δαπανηρά και μακροπρόθεσμα. Επομένως, είναι επιτακτική η εξεύρεση καινοτόμων τρόπων συλλογής δεδομένων πριν από την υλοποίηση των έργων, ο προσδιορισμός με ακρίβεια των αναγκών και η προσομοίωση των αποτελεσμάτων των έργων μεγάλης κλίμακας για την κινητικότητα. Επιδιώκουμε προτάσεις που μπορούν να παράσχουν ισχυρά εργαλεία στους σχεδιαστές κινητικότητας (σχεδιαστές δρόμων, οργανισμούς δημόσιων μεταφορών κ.λπ.) που μπορούν να τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν την τρέχουσα ροή πολιτών και κυκλοφορίας και να παράσχουν εργαλεία για το σχεδιασμό μελλοντικών έργων, , συμφόρηση και έχουν λιγότερες διαμετακομίσεις.

7.  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Επιδιώκουμε προτάσεις που αντιμετωπίζουν δύο σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των πολιτών με κυβερνητικούς οργανισμούς: 1) Αδιαφάνεια, 2) Διασυνδεσιμότητα μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών κλάδων. Συχνά, δεν παρέχεται στους πολίτες ο σαφής χάρτης πορείας για την εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων (λήψη εγγράφων, υποβολή αιτήσεων για άδειες, παροχές, υγειονομική περίθαλψη, θεωρήσεις κ.λπ.). Η εκπλήρωση τέτοιων καθηκόντων απαιτεί συχνά από τους πολίτες να αλληλεπιδρούν με πολλαπλά κυβερνητικά υποκαταστήματα, τα περισσότερα από τα οποία φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα με το δικό τους σύνολο αναγκών που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιβαίνουν ο ένας στον άλλο. Επιδιώκουμε λύσεις που όχι μόνο παρέχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στους πολίτες στο διαδίκτυο, μαζί με βήμα προς βήμα οδικούς χάρτες για την επίτευξη των στόχων, των απαιτήσεων κ.λπ., αλλά και για τον εξορθολογισμό της διαδραστικότητας της κυβέρνησης, την ελαχιστοποίηση των περιόδων αναμονής και των ταξιδιών των πολιτών.

 8. Platooning

Πολλές επιχειρήσεις βασίζονται στη μαζική μεταφορά αγαθών και οι συχνά έγκαιρες παραδόσεις είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία αυτών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων παραγόντων είναι ανεπαρκής, γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη συντονισμού όσον αφορά την κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή συμφόρηση τόσο εντός όσο και εκτός των πόλεων. Το Platooning είναι μια μέθοδος συντονισμού των εμπορευματικών μεταφορών έτσι ώστε να συγχρονίζονται, που σημαίνει ότι τα οχήματα ταξιδεύουν σε ομάδες βελτιώνοντας σημαντικά τη συμφόρηση και έχουν πρόσβαση σε διάφορες περιοχές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Μια τέτοια λύση δεν μπορεί μόνο να βελτιώσει την αξιοπιστία των χρόνων μεταφοράς, αλλά και να μετριάσει σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιδιώκουμε καινοτόμες λύσεις για τον συντονισμό και τη βελτίωση της κατάστασης των μεταφορών εμπορευμάτων.

9. Smart City Drones

Τα Drones είναι ένα ισχυρό εργαλείο που ανοίγει νέους δρόμους για τεχνολογίες και τεχνολογίες απόκτησης δεδομένων. Ωστόσο, στο πεδίο η εφαρμογή τους είναι αργή, παρεμποδίζεται από τους κινδύνους που θέτουν, εάν χρησιμοποιούνται ανεύθυνα. Επιδιώκουμε καινοτόμες (κυβερνητικές) λύσεις που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, στοχεύοντας (αλλά δεν περιορίζονται) σε προβλήματα όπως η κυκλοφορία παρακολούθησης, η ρύπανση, τα ατυχήματα, η πυρκαγιά, η στάθμευση κλπ. Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να είναι πολύπλευρες, να στοχεύουν ταυτόχρονα πολλαπλά προβλήματα και να επεκτείνονται στο μέλλον, τόσο όσον αφορά τα μεγέθη των σμήνους όσο και τους αισθητήρες / την απόκτηση δεδομένων. Τα σμήνη των αεροσκαφών πρέπει να παρακολουθούνται με ακρίβεια και να παρέχουν εύκολο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές πολιτικής αεροπορίας.

10. Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για κάθε αρχή. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες απορριμμάτων σε μεγάλο αριθμό τοποθεσιών καθιστά τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων αποκομιδής σημαντική πρόκληση. Ταυτόχρονα, είναι επιτακτική ανάγκη οι κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση, αν και οι πολίτες δεν έχουν επιτακτική ανάγκη να το κάνουν. Επιδιώκουμε λύσεις που αντιμετωπίζουν τη διαχείριση των απορριμμάτων σε πολλαπλά μέτωπα: να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να ανακυκλώνουν, διευκολύνοντας την ευαισθητοποίηση και βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις για την ανίχνευση των απορριμμάτων, ώστε οι στόλοι των οχημάτων διάθεσης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο αποτελεσματικά.

 Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέχρι και 50 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας ταυτόχρονα με τη δημοσίευση μέσω Δελτίων Τύπου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Συμπληρώστε Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Signup to
Newsletter